Logo

काठमाडौँ महानगरपालिका

निशुल्क उपचार सहजिकरण सेवा

KMC Logo

File Viewer and DownloaderFile Name Action
७ बमोजिम बिरामी अस्पतालबाट बाहिरिदा भर्ने फारम.pdfDownload Read
_२ बमोजिमको विरामी तथा अभिभावकले वडा कार्यलयमा दिने निवेदनको ढाचा.pdfDownload Read
_३ बमोजिम वडाको सिफारिस पत्रको ढाँचा.pdfDownload Read
_५ बमोजिम निशुल्क उपचार सेवा माग गर्ने बिरामी वा निजको आफन्तबाट प्राप्त गर्नुपर्ने विवरण.pdfDownload Read
_४ बमोजिम वडाबाट हुने सर्जमिन मुचुल्काको नमुना.pdfDownload Read